سفارش تبلیغ
صبا
آموزه های حقوق کیفری -جرم شناسی -بزه دیده شناسی
قالب وبلاگ
یک روز، یک حدیث
موضوعات وب
مقالات سید صادق اکبری
دانلود جزوات و مقالات
موسیقی وبلاگ
آمار بازدید
بازدید امروز: 6
بازدید دیروز: 26
کل بازدیدها: 103379

کیفر زدایی از رهگذر تخفیف ،تبدیل ومعافیت از مجازات در ق.م.ا 1392

پیش بینی ساز کار های چون تخفیف ،تبدیل یا معافیت از مجازات ،راهی دیگر در کیفر زدایی است قانون گذار می تواند در برخی جرایم ،نظر به همکاری بزهکار با مقامات تعقیب و دستگاه قضایی در کشف جرم یا معرفی مرتکبان و همدستان،امتیاز های ویژهای در قالب تخفیف و یا معافیت از مجازات برای او در نظر گیرد. قانون گذار کیفری ایران هم نسبت به این گونه کیفر زدایی غافل نبوده و در کلیات ق.م.ا 1392 آن را پیش بینی کرده است نمونه بارز آن ماده ماد 37 ق.م ا است که انگونه مقرر می داردد:«درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:» ماده 38 اضافه می کند : « جهات تخفیف عبارتند از:»در بند «ب« همین ماده 38 اینگونه مقرر می دارد:« همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن» بنابراین قانون گذار با پیشبینی این شرایط توانسته در راستای کیفر زدایی گامی مثبت برداشته باشد.

مورد دیگر در همین راستا که قانون گذار از آن کیفر زدایی کرده ماده 39 می باشد اینگونه مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.» همانطور که مشاهده میکنید قانون گذار با گذاشت شرایطی در این ماده از جرایم در جه هفت و هشت کیفر زدایی کرده است. کلیدواژه ها:
[ پنج شنبه 92/9/28 ] [ 3:25 عصر ] [ سید صادق اکبری ]
[ چهارشنبه 92/9/27 ] [ 4:2 عصر ] [ سید صادق اکبری ]
[ چهارشنبه 92/9/27 ] [ 11:4 صبح ] [ سید صادق اکبری ]

 

 - نظریة معاشرتهای ترجیحی

 این نظریه را برای نخستین بار در سال 1924 میلادی، ساترلند استاد دانشگاه آمریکایی در کتاب اصول جرم‌شناسی مطرح کرده است. به موجب این نظریه، انسان در طول حیات خود با گروهای اجتماعی مختلفی چون خانواده ، گروه دوستان،گروه مدرسه و غیره معاشرت پیدا می کند و با عنایت به این الگوها ی رفتاری ارائه شده در معاشرت ها با یکدیگر متفاوت هستند ،به این معنی که برخی از الگو های رفتاری مطابق و مساعدت با قانون و برخی الگوها مغایر با قانون هستند،در این صورت چناچه در محیطی الگو های رفتار ناسازگار با قانون بر الگوی سازگار و مساعد غالب شوند ،فردی که با این گروه معاشرت پیدا کند الگوی ناسازگار را ترجیح داده و نتیجتا بزهکار خواهد شد.(رحیمی نژاد،1388 :19)

 

 جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در ق.م.ا

در چارچوب نظریه باز پروری فرهنگی اینگونه به نظر می رسد که که به این نظریه جرم شناختی توجه شده است. بر اساس این نظریه فرد به واسطه تعامل با محیط های مختلف البته بر اساس دو معیار کلی کیفیت و کمیت می توان از یک محیط یا محیط های مشابه آن تاثیر بیشتری بپذیرد و این سبب می شود که به سمت بزهکاری سوق داده شود.بنابراین تبلور این نظریه در جرم شناسی بالینی و باز پروری فرهنگی دیده می شود.در زیر به مواردی از قانون که این نظریه نفوذ کرده است را بیان خواهیم کرد.

الف: بند «4»تبصره ماده 88

در تبصره 4 ماده 88 ق.م.ا 1392 آمده که قاضی می تواند بر عدم معاشرت طفل یا نوجوان با محیط خاص دستور دهد تبصره اینکونه مقرر می دارد:« هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید» و در بند 4 همین تبصره یکی ازین موارد مقرر می دارد:« جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه...»شایان ذکر است که این شرایط  برای تعلیق و نظام نیمه آزادی مشروط  با ارجاع دادن به این ماده در نظر گرفته شده است که این هوشیاری قانون گذار و مهم بودن این نظریه را در نظر قانون گذار در راستای حمایت از بزه دیده را می رساند.به نظر نگارندهبه بند «5» همین تبصره در این راستا هم می توان اشاره کرد. 

ب: بند «چ» ماده 43

مورد دیگر نفوذ این نظریه که از نظریات جامعه شناسی در راستای باز پروری فرهنگی بزهکار می باشد بند «چ»ماده 43 می باشد این ماده که شرایط تعویق مراقبتی را بیان می کند اینگونه مقرر می دارد:« در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بهنحوی که در زندگی وی یا خانوادهاش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:» در ذیل همین ماده در بند «چ»یکی از شرایط را اینگونه مقرر می دارد:« خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزهدیده به تشخیص دادگاه»در این بند علاوه بر اینکه مجرم را از معاشرت با محیط بیرون منع می کند از رو برو شدن با بزهکار هم منع می کند و این یک پیش بینی جدید در راستای حمایت از بزه دیده می باشند که قانون گذار هوشیارانه با الهام ازین نظریه مورد توجه قرار داده است.

در نتیجه  با اینکه تقریباً دو صده از عمر جرم شناسی می گذرد ولی تاثیر گذاری آموزه ها جرم شناسی بر تحولات حقوق کیفری و سیاست گذاری های جنایی به کسی پوشیده نیست. امروزه کمتر کسی هست که در عرصه سیاست گذاری به یافته های جرم شناسی بی اعتنا باشد. بدین سان نویسندگان قانون مجازات  با یک سیاست سنجیده و آگاهانه مواردی را موردتصویب قرار داد که از یک طرف حقوق بزه دیده در برابر بزهکار رعایت شده و از طرف دیگر در راستای پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه گام برداشته است. به نوعی پیش بینی این نظریه در راستای حمایت از بزه دیدگی و تکرار جرم پیش بینی شده است.

 


 کلیدواژه ها:
[ چهارشنبه 92/9/27 ] [ 10:25 صبح ] [ سید صادق اکبری ]

بیان مساله

خود متشکل از چندین زیر مجموعه و از جمله عناصر مهم پایان نامه می باشد.

3- بیان مساله

3-1 مقدمه

3-2 تعریف مساله

3-3 تعریف عملیاتی و مفهومی اجزاء مساله

3-4 پرسش های اساسی

مقدمه

بیان مساله با مقدمه ای آغاز می شود و نباید چنان دور از مساله انتخاب کرد و کلی گرفت که بتوان آن را درآغاز هر مطلب دیگری بیان کرد.

مقدمه درواقع فتح بابی است برای ورود به مساله اصلی و نوعی توجیه و استدلال درجهت پرداختن به مساله مورد بررسی.

طول مقدمه نباید چنان باشد که برمطلب اصلی- یعنی تعریف مساله غلبه کند و به عبارت دیگر“ مقدمه زائد بر متن“ باشد.

اندازه نوشتاری مقدمه طبعا با حجم نوشته اصلی تناسب دارد.

پیشنهاد: برای اطمینان از ربط مستقیم مقدمه با متن ، شاید مناسب ترین شیوه آن باشد که ابتدا مساله اصلی را درقالب تعریف مساله مشخص و تبیین کنیم ، آن گاه به تدوین مقدمه بپردازیم.

تعریف مساله

در این بخش، مطلب اصلی یا درواقع مساله ای که قرار است در تحقیق مورد توجه قرار گیرد باز گشوده می شود.اهمیت مساله مورد بررسی و دلایل پرداختن به آن به عنوان موضوعی ضروری از جمله مطالبی است که در این بخش مورد اشاره قرار می گیرد. در همین مرحله است که پژوهنده تاکید می ورزد که نتایج محتمل تحقیق می تواند بر روند فعلی امور و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مرتبط با آن ها اثر بگذارد.

نکته ای که به نظر می رسد:

درتعریف مساله نباید ادعایی را مطرح کرد که در عنوان تحقیق لحاظ نشده باشد، در این تعریف برابری محتوایی با عنوان و سایر بخش های طرح پیشنهادی باید پیوسته مورد نظر باشد.

نحوه بیان مساله تحقیق و نگارش آن

گفته می شود که محقق زمانی طرح یک مطالعه پژوهشی را می ریزد که به مساله ای درخور بررسی برخورد نماید محقق در این مرحله آماده میشود مساله را آن طور که یافته است تعریف نموده ،اهداف تحقیق خود را بیان نماید .

در بیان مساله و تعریف آن محقق باید به نکات زیر توجه کند :

الف ) صورت مساله باید شکل سوالی داشته باشد.

ب) مساله باید روشن و بدون ابهام باشد.

ج)از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشی خودداری شود .

د ) اخص و صحیح باشد.مساله درحد کنترل پذیر و اخص مطرح شود.

ه )سوالات ویژه تحقیق باید نوشته شود .

مثال

پژوهشگردر بیان مساله به جای این که بنویسد مساله پژوهش استفاده از اینترنت و فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی است. و باز به جای این که بنویسد در این پژوهش رابطه استفاده ار اینترنت با فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی مورد بررسی قرار می گیرد . بهتر است مساله به صورت اخص و با تعیین کامل حدود آن و به اعتقاد برخی صاحب نظران به صورت سوالی مطرح شود.

درست تر: آیا بین فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی واحد مشهد و چگونگی استفاده آن ها از اینترنت رابطه وجود دارد؟

یا ، این پژوهش درنظر دارد به بررسی فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی واحد مشهد و چگونگی استفاده آن ها از اینترنت بپردازد.


تعاریف مفهومی و عملیاتی

به منظور تصریح کار و ایجاد شرایط مناسب جهت درک مشترک از اصطلاحات و مفاهیم ، محقق به تعریف برخی اصطلاحات می پردازد .

تعریف مفهومی تعریفی است که همگان بر آن توافق دارند و صرف نظر از این که در چه بستر نحوی مورد استفاده قرار گیرد ، پیوسته دامنه معنایی آن یکی است.

تعریف عملیاتیناظر بر دامنه ویژه ای از معنا و مفهوم است که پژوهنده برای تحقیق خود برمی گزیند تا بتواند بر مبنای آن جریان پژوهش را به طور روشن دنبال کند.

تعریف عملیاتی درواقع حد انتظار مخاطب را از مفاهیمی که درتحقیق به کار رفته است تعیین می کند و تکلیف پژوهنده را نیز در جریان پژوهش روشن می سازد. و پژوهنده ناگزیر است اصطلاحات مبهمی را که در بخش های مختلف تحقیق خود به کاربرده است. اعم از عنوان ،تعریف مساله ، هدف ، و مانند آن در آغاز برای مخاطب خود تعریف کند.

پرسش های اساسی پژوهش

پس از این که مساله پژوهش تعیین و بیان شد کاربعدی پژوهشگر بیان سوالات پژوهش است ” یعنی خرد کردن و شکستن مساله پژوهش به یک تعداد سوال که درواقع از طریق پاسخ یابی به این سوال ها از طریق پژوهش پاسخ داده خواهد شد. ”

مجموع سوالات پژوهش درواقع همان مساله پژوهش را نشان می دهد. یعنی اگر سوالات با هم ترکیب شوند به لحاظ مفهومی مساوی پژوهش خواهند بود. معمولا برای بیشتر مساله ها 2 تا 6 سوال کافی است و لی باز هم بستگی به مساله پژوهش دارد.

اگر تعدا سوال خیلی زیاد شد مساله درواقع وسیع و مبهم است و باید در آن تجدید نظر شود.

نکاتی در مورد سوالات اساسی پژوهش

1- پرسش های اساسی پژوهش باید از لحاظ درجه خاص بودن با یکدیگر همسنگ باشند.به عبارت دیگر نباید سوالی به طور مثال 25درصد مساله اصلی را دربرگیرد و سوال دیگری 5 درصد آن را پوشش دهد.

2- برآیند پرسش های اساسی باید کل مساله اساسی را پاسخ دهد ، نه نسبت به آن دارای خلاء و کمبود باشد و نه از آن فراتر رود. به طور مثال ، هرگاه بتوان کلیه جوانب مساله اصلی را به هشت پرسش اساسی تجزیه کرد، باید هشت برش مساوی دایره ای فرضی را دربرگیرد.کلیدواژه ها:
[ چهارشنبه 92/9/27 ] [ 10:15 صبح ] [ سید صادق اکبری ]
[نوشته ی رمز دار]  کلیدواژه ها:
[ چهارشنبه 92/9/13 ] [ 11:1 صبح ] [ سید صادق اکبری ]


بیوگرافی :

نام ونام خانوادگی: حسین آقایی جنت مکان
محل تولد- شوشتر سال تولد- 1343

شغل: عضو هیات علمی دانشگاه- استادیارپایه 24

اهواز- گلستان- دانشگاه چمران اهواز- دانشگده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه حقوق
فاکس:3337411-0611

Email:housein_aghaei@yahoo.com


الف- سوابق آموزشی

1- کارشناسی حقوق قضایی – دانشگاه شیراز 1366-1369
2
- کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی – دانشگاه تربیت مدرس 1372-1375
3
- دکتری حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه بهشتی- 1379-1384
دوره پژوهشی در انگلستان برای نوشتن پایان نامه دکتری

ب- درس های تدریس شده
:


1- حقوق جزای عمومی
2- آیین دادرسی کیفری
3- جرم شناسی
4- کیفر شناسی
5- حقوق کیفری بین المللی

ج- سوابق اجرایی

1- قاضی سابق دادگستری- آخرین سمت رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی تهران
2- مدیر گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز( سه دوره)
3- معاون اداری ورئیس اداره حقوقی شرکت کشت وصنعت کارون
4- سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه چمران اهواز
56سال سابقه تدریس دردوره های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در واحد علوم وتحقیقات اهواز ومرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس- خرمشهر.

د- مجموعه فعالیت های علمی – پژوهشی

 

تالیف وترجمه:

1- دکتر حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی. (دوره دو جلدی) بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی. انتشارات جنگل1390.

2- دکتر حسین آقائی جنت مکان( مترجم).حقوق کیفری بین المللی :تهران: انتشارات جنگل چاپ سوم 1389.

3- دکتر حسین آقائی جنت مکان.محاکمه ی قدرت. انتشارات گنج دانش. 1386.

4- دکتر حسین آقائی جنت مکان(مترجم).حقوق بشر درمحاکمات کیفری بین المللی. انتشارات دانشگاه چمران اهواز. 1387

5- دکتر حسین آقایی جنت مکان (مترجم). مفهوم و ماهیت مجازات.انتشارات دانشگاه چمران اهواز.1389.

مقاله ها:

1- ضرورت اصلاح برنامه درسی رشته حقوق: پذیرفته شده در کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز چشم انداز فردا. اسفند 1385

2- حق دفاع متهم: تحدید یا توسعه: مجله کانون وکلای دادگستری ش. 23و24، 1385

3- قلمرو اجرای مکانی و زمانی حقوق بشردوستانه بین المللی: پذیرفته شده در همایش منطقه ای حقوق بشر دوستانه بین المللی: قم 1385

4- رهیافت جرم شناختی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان خوزستان: پذیرفته شده در همایش منطقه ای علمی قضات ویژه اطفال و خانواده استان خوزستان.اسفند 1385?انتشار درشماره 8/7 مجله تعالی حقوق ویژه همایش.

5- صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به دولتهای غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی.ش 43.

6- آئین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی ، تفتیشی یا مختلط: مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. شماره 45. 1386.

7- آنتونیو کسسه .تروریسم برهم زننده دسته بندی های حقوقی حقوق کیفری بین المللی.حسین آقائی جنت مکان(مترجم). مجله حقوقی و قضائی دادگستری.ش43.

8- آقائی جنت مکان،حسین. پیشگیری عمومی مانعی برای جرم زدائی. مجله حقوقی وقضائی دادگستری.ش.41.

9 – آقائی جنت مکان.حسین.مقایسه بین جنایات علیه بشریت وجنایات جنگی.مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی.زیر چاپ.

10- آقایی جنت مکان.حسین. دادگاه ویژه لبنان ; با نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی.مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران.ش 39 (2) ، 1388

11- آقائی جنت مکان.حسین. نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی. مجله حقوقی بین المللی ،ش. 39.

12- آقایی جنت مکان.حسین. ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر.مجله اندیشه های حقوق خصوصی.ش 13 ، پاییز و زمستان 1387

13- آقایی جنت مکان ، حسین. وضعیت در دیوان کیفری بین المللی و چشم انداز تعلیق آن. مجله حقوقی بین المللی.1388.

14- آقایی جنت مکان ، حسین.رویکردانسانی به نیازهای اشخاص کم توان (با نگاهی به کنوانسیون حمایت از اشخاص کم توان 2006).مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی. شماره 54.

15- ــــــــــــــــــــــ ممنوعیت بین المللی به کار گیری کودکان در مخاصمات مسلحانه. فصلنامه مطالعات بین المللی. 1389شماره 25.

16- ــــــــــــــــــــــ دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول ‏ دوره اول‏ 1389.

17- ——————دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی. مجله فصلنامه حقوق دانشگاه تهران. زیر چاپ.

شرکت درهمایش ها:

1- شرکت درهمایش اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی درشهرستان قم.با نوشتن مقاله.مقاله مزبور در جلد دوم مجموعه مقالات به چاپ رسیده است.

2- شرکت درنشست علمی منطقه ای ویژه قضات دادگستری دراستان خوزستان با ارائه مقاله.

( مقاله ارائه شده به عنوان مقاله برگزیده انتخاب وجایزه ای به آن تعلق گرفت.)

3- شرکت درکنگره ملی علوم انسانی :وضعیت امروزچشم انداز فردا. در تهران با ارائه مقاله.

4- شرکت در همایش منطقه ای عدالت کیفری ، در دانشگاه آزاد بوشهر.با ارایه مقاله ای تحت عنوان : «رویکرد جهانی به عدالت کیفری»

5- سخنرانی در دانشگاه آزاد بهبهان پیرامون : “دادگاه های مجازی” در تاریخ 3/9/1388

6- پژوهش گر نمونه دانشگاه چمران اهواز در سال 1388.

 

پایان نامه ها:

راهنمایی ده ها پایان نامه دوره کارشناسی ارشد


کلیدواژه ها:
[ سه شنبه 92/9/12 ] [ 7:35 عصر ] [ سید صادق اکبری ]
[ سه شنبه 92/9/12 ] [ 7:8 عصر ] [ سید صادق اکبری ]

 دانلود مقاله جرم شناسی سرقتکلیدواژه ها:
[ سه شنبه 92/9/12 ] [ 12:40 عصر ] [ سید صادق اکبری ]

1- نورمگز

2- مگی ایران

3- دو سایت ایران داک و سیکا برای استعلام پایان نامه.کلیدواژه ها:
[ جمعه 92/9/8 ] [ 7:47 عصر ] [ سید صادق اکبری ]
1   2   >  
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ
www.criminallaw-ahwaz.ir

مدیر وبلاگ:
سید صادق اکبری [64]

akbariii_67@yahoo.com
خبرنامه وبلاگ
 
امکانات وبلاگ

پیوندهای ویژه
  • بک لینک
  • نوای کاروان
  • حقوق جزا و جرم شناسی علوم و تحقیقات خوزستان - سید صادق اکبری