كل عناوين نوشته هاي سيد صادق اکبري

سيد صادق اکبري
[ شناسنامه ]
رزومه سيد صادق اکبري :کارشناس ارسد حقوق جزا و جرم شناسي ...... يكشنبه 96/12/13
تحليل قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1393 از منظر جرم شناسي باليني ...... پنج شنبه 94/8/28
تحليل قانون ايين دادرسي کيفري 93 از منظر جرم شناسي انتقادي ...... پنج شنبه 94/8/28
جايگاه سمن ها در تعقيب و دادخواهي دعاوي زيست محيطي با تاکيد بر ق ...... پنج شنبه 94/8/28
تاسيس يک دادگاه کيفري بين المللي براي تروريسم ...... دوشنبه 94/8/25
رأي وحدت رويه شماره 741ـ 26/3/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور: ح ...... دوشنبه 94/8/25
رأي وحدت رويه شماره 737 ديوان عالي کشور: نحوه درخواست اعاده دادر ...... دوشنبه 94/8/25
رأي وحدت رويه شماره 738 هيأت عمومي ديوان عالي کشور: حاکميت ماده ...... دوشنبه 94/8/25
رأي وحدت رويه شماره 740 ـ 18/1/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور: ...... دوشنبه 94/8/25
رأي وحدت رويه شماره 742 هيأت عمومي ديوان عالي کشور: توقف اجراي ح ...... دوشنبه 94/8/25
  ==>   ليست آرشيو شده ها